Všeobecné obchodní podmínky

1 Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je provádění služeb, které souvisejí s předmětem podnikání Zhotovitele, tzn. především s překladatelskou a tlumočnickou činností, výukou cizích jazyků a případně doplňkovými službami (dále také „služby“).

1.2 Zhotovitel i Objednatel (dále také „smluvní strany“) jsou povinni se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami řídit.

1.3 Smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy, a to na základě písemné Objednávky (dále jen „Objednávka“, obvykle elektronickou formou), která byla zaslána nebo jiným způsobem předána Zhotoviteli a byla potvrzena (odsouhlasena) oběma stranami. Odchylná ujednání v písemné smlouvě mají přednost před zněním v těchto VOP.

1.4 Objednávka obsahuje následující údaje (pokud nebyly sděleny Zhotoviteli jinak):

 • přesnou korespondenční adresu Objednatele a také fakturační adresu, pokud se liší od korespondenční, včetně IČ a DIČ,
 • kontakt na objednávající osobu,
 • specifikaci služby (překladu, korektury) včetně vzájemně odsouhlasené ceny (pokud nebyla cena dohodnuta, bude vyúčtována a Objednavatelem uhrazena cena obvyklá),
 • vzájemně odsouhlasený termín dodání nebo provedení služby,
 • další požadavky na úpravu textu (jaké korektury jsou požadovány)
 • požadavky na grafickou úpravu textu nebo formát dokumentu,
 • kontakt na osobu, se kterou je možno konzultovat odbornou terminologii a zkratky,
 • razítko a podpis (v případě objednávky e-mailem toto není požadováno), Zhotovitel je však oprávněn si vytištěnou Objednávku s razítkem a podpisem Objednatele dodatečně vyžádat, přičemž tento dodatečný požadavek nemá vliv na platnost již potvrzené elektronické Objednávky.

1.5 Zhotovitel považuje veškeré informace a dokumenty poskytnuté Objednatelem v souvislosti s Objednávkou za důvěrné a zavazuje se, že je neposkytne žádné neoprávněné osobě. Za osobu oprávněnou se kromě interních zaměstnanců Zhotovitele považují také překladatelé, kontroloři, korektoři, grafici nebo tlumočníci, kteří mají se Zhotovitelem uzavřenou Dohodu o mlčenlivosti, ochraně utajovaných informací a zákazu jejich zneužití.

1.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou Objednavatele.

2 Vymezení pojmů

 • Překlad – písemný převod textu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového.
 • Zdrojový jazyk – jazyk, ve kterém je napsán zdrojový text.
 • Zdrojový text – text, který se má přeložit.
 • Cílový jazyk – jazyk, ve kterém je napsán cílový text.
 • Cílový text – text, který je přeložen.
 • Soudně ověřený překlad (či rovněž ověřený, úřední, soudní nebo se soudní doložkou) – překlad, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, překladatelem (v jazyce zákona „tlumočníkem“) jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Objednatel musí předložit originál nebo ověřenou fotokopii překládané listiny. Ověřování fotokopií provádí notáři, městské úřady, pošta.
 • Apostila – doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Jedná se o tzv. vyšší ověření listiny – legalizaci (ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) za účelem jejího použití v cizině.
 • Korektura– oprava nebo úprava zdrojového nebo cílového textu po jeho faktické, gramatické nebo stylistické stránce.
 • Základní jazyková korektura
  Kontroluje celkovou kvalitu zdrojového nebo cílového textu, gramatickou správnost, úplnost a grafickou úpravu. Odstraňuje případné drobné chyby nebo překlepy.
 • Odborná korektura
  Kontroluje použití speciálních výrazů pro daný obor a jednotnost použitých výrazů za použití dodaného nebo vytvořeného terminologického slovníku, referenčních textů nebo jiným způsobem.
 • Předtisková korektura
  Odstraňuje typografické chyby (po zpracování v DTP studiu, po převodu do HTML formátu apod.), např. špatné rozdělení slov na konci řádků, posunutí obrázků nebo textů, neúplnost textů, chybějící diakritická znaménka.
 • Grafická úprava – grafické upravení textů, grafů a obrázků do požadované podoby v příslušném grafickém editoru.
 • Normovaná strana (normostrana, NS) – jedna normovaná strana textu = 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně mezer.
 • Běžný časový limit vyhotovení překladu – 6 normostran zdrojového textu přeložených v jeden pracovní den jedním překladatelem (běžný rozsah), přičemž den převzetí podkladů Zhotovitelem se do součtu pracovních dnů nepočítá. Časový limit pro vyhotovení větších projektů v kratším termínu závisí na počtu překladatelů, které může Zhotovitel pro danou zakázku současně použít.
 • Pracovní doba pro příjem objednávek v kanceláři zhotovitele je pondělí – čtvrtek od 8:00 do 16.00 hodin, v pátek od 8.00 do 14.30 hodin, není-li individuálně dohodnuto jinak.
2.2 Obecná ustanovení

2.2.1 Zhotovitel se zavazuje při splnění zde uvedených podmínek vyhotovit objednanou práci v rozsahu a podle dohodnutých podmínek a ve sjednané době ji předat dohodnutým způsobem Objednateli.

2.2.2 Objednatel se zavazuje provedenou práci v dohodnutém termínu převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu v dohodnutém termínu.

2.2.3 Zhotovitel účtuje Objednateli základní sazbu a stanovuje běžný časový limit v případě, že výchozím (zdrojovým) textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu (Word), bez zvláštních grafických úprav, v běžném rozsahu. Jedná-li se o graficky náročnější text a formát (např. PDF) nebo se jedná o větší rozsah (více než 6 normostran na jeden pracovní den a jednoho překladatele), je Zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo účtování příplatku. Pokud má Zhotovitel k dispozici zdrojový text od Objednatele před započetím práce, je na zvýšenou náročnost povinen upozornit Objednatele a dohodnout příslušné podmínky (prodloužený termín, cenu grafických úprav apod.). Pokud Zhotovitel celý text k dispozici před započetím práce nemá a vyšší náročnost se projeví teprve v průběhu práce, je oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo příplatku v průběhu prováděné práce.

2.3 Termín předání a převzetí zakázky

2.3.1 Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí poptávky nebo Objednávky bezprostředně po jejím obdržení v nejbližším možném termínu jeho pracovní doby.

2.3.2 Objednavatel je povinen bezprostředně po obdržení provedené práce potvrdit její přijetí Zhotoviteli.

2.3.3 Pokud Objednatel nepotvrdí přijetí provedené práce a neurguje její dodání do 24 hodin, má Zhotovitel za to, že Objednatel provedenou práci řádně a včas obdržel.

2.3.4 Pokud Zhotovitel obdrží oprávněnou urgenci provedené práce, je povinen práci odeslat bezprostředně po obdržení této urgence.

2.3.5 Jestliže Objednatel urguje dodání Zhotovitelem provedené práce a Zhotovitel prokáže, že tato byla odeslána v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem, nejedná se o opožděné dodání.

2.3.6 Pokud Objednatel odmítne převzít řádně provedenou práci bez závažného důvodu, který byl uznán oběma stranami, považuje se provedená práce za předanou. Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu, kterou je Objednatel povinen uhradit.

2.4 Práva a povinnosti

2.4.1 Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je Objednatel povinen předat Zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout Zhotoviteli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem Objednatele. Nebude-li tomu tak, Zhotovitel použije obecně užívanou terminologii u podobného typu textů a nelze brát zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.

2.4.2 Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli, zda požaduje grafickou úpravu dokumentu a specifikovat jakou. Totéž platí i pro formát cílového dokumentu, pokud má být odlišný od zdrojového.

2.4.3 Pokud nebude Zhotoviteli požadavek na grafickou úpravu nebo formát cílového dokumentu sdělen, nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s takovou úpravou dokumentu.

2.4.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednatel je také povinen informovat Zhotovitele o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.

2.5 Reklamace překladu

2.5.1 Překlad má vady, pokud nebyl proveden v souladu s objednávkou (např. rozsah nebo požadovaná grafická úprava) nebo v odpovídající kvalitě.

2.5.2 Reklamaci je možno uplatnit osobně, elektronickou nebo klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu a návrh na řešení reklamace.

2.5.3 Pokud Zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou, zajistí neprodleně na vlastní náklady příslušné opravy nebo korektury.

2.5.4 Pokud Zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou a Objednatel provedení korektur od zhotovitele neakceptuje, bude Objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.

2.5.5 Pokud mezi Zhotovitelem a Objednatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků Objednatele na uplatnění odpovědnosti Zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele zvoleného dohodou obou stran. Jedná se zpravidla o nezávislého překladatele ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, nebo rodilého mluvčího, na němž se obě strany dohodnou. S odhadem ceny za provedení znaleckého posudku musí být obeznámeny obě strany před jeho provedením.

2.5.6 Nezávislý překladatel musí posuzovat kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem (nikoliv jen cílový text samostatně). Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni předat nezávislému překladateli všechny relevantní informace vztahující se k reklamaci.

2.5.7 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku podle bodu 2.5.5 jsou povinni uhradit Objednatel i Zhotovitel nezávislému překladateli ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

2.5.8 Výše slevy bude v takovém případě stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

2.5.9 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá Zhotovitel, a to maximálně do výše ceny překladu.

2.5.10 Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku Objednatel.

2.5.11 Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad provedené práce u Zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 týdnů od převzetí překladu).

3 Ceny

3.1 Ceny všech služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi Objednatelem a Zhotovitelem písemně. Jsou definovány buď ve smlouvě, nebo v cenové nabídce, kterou Objednavatel písemně potvrzuje.

3.2 Ceny jsou uváděny bez DPH.

3.3 Ceny za překlady se stanovují s ohledem na:

 • druh překladu (běžný /soudně ověřený),
 • jazykovou kombinaci,
 • náročnost textu,
 • kvalitu zdrojového textu,
 • požadovanou rychlost dodání
 • požadovanou grafickou úpravu
 • jiné požadavky zákazníka

3.4 Jednotkou účtovaného množství u překladů a korektur je jedna normostrana. U soudně ověřených překladů – 1 fyzická strana textu, ověření je počítáno jako 0,4 strany.

3.5 Pokud je zdrojový text ve formátu, který neumožňuje elektronicky zjistit počet normostran, nebo je v tištěné podobě, pro účely nabídky se provádí přibližný odhad počtu normostran, konečná cena se vypočítává podle skutečného počtu přeložených normostran v cílovém jazyce.

3.6 Minimální účtovaný počet normostran je 1 normostrana cílového textu, není-li ve smlouvě nebo Objednávce dohodnuto jinak.

3.7 Objednatel má právo žádat slevu při objednávání prací velkého rozsahu (nad 150 normostran).

3.8 Fakturovaný objem překladu se zaokrouhluje na půlnomorstrany (např. 25,7 NS bude účtováno jako 28 NS).

4 Platební podmínky

4.1 Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad vystavený Zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli daňový doklad v okamžiku předání hotové práce.

4.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu realizace zakázky. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

4.4 Za zaplacení se pro účely těchto VOP považuje připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

4.5 V případě prodlení se zaplacením je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. 6 Zhotovitel garantuje Objednateli oboustranně potvrzený termín dodání překladu automatickou slevou ve fakturaci následovně: z každou započatou hodinu pozdního dodání Služby Objednatel získává 300 Kč slevu.

5 Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

5.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou na její straně takové překážky bránící splnění závazku, které nelze odstranit.

5.2 Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně.

5.3 Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy na překlad (či korekturu), je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část práce, případně i celou práci, pokud je již hotova.

5.3.1 Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy, před započetím práce Zhotovitelem, zaplatí storno 10% z celkového objemu zakázky, nejvýše však 1200 Kč. Pokud již Zhotovitel na překladu začal pracovat, zaplatí Objednatel storno 15% z celkového objemu zakázky plus cenu již přeložené části textu, nejvýše však 100% z ceny zakázky.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Objednatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu Zhotovitele přímo kontaktovat překladatele.

6.2 Jestliže se souhlasem Zhotovitele dojde ke kontaktu Objednatele a překladatele, zavazuje se Objednatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek prováděné práce.

6.3 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o případném novém ujednání s překladatelem, bude-li s ním přímo jednat.

6.4 V případě porušení povinností uvedených v bodě 6.1 až 6.3 je Objednavatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení i v případě, že nebude zakázka řádně dokončena.

6.5 Pokud tyto VOP nebo smlouva mezi Zhotovitelem a Objednatelem nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona nového občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb.

6.6 Znění těchto VOP je pro obě smluvní strany závazné.

6.7 Tyto VOP jsou vydané a účinné od 1. 9. 2019.